Jagannatha Suprabhatam Lyrics

[button color=”purple ” size=”medium” link=”http://j.mp/DooPaaDoo” icon=”fa-headphones” target=”true”]Full Song Only On DooPaaDoo![/button]

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராமா பூர்வா ஸந்த்யா ப்ரவர்த்ததே!
உத்திஷ்ட நரஷார்தூல கர்த்தவ்யம் தைவமாஹ்நிகம்

உத்திஷ்டோ உத்திஷ்ட லோகே உத்திஷ்ட புருஷோத்தம
பத்மாஸனீ ப்ராணநாத த்ரைலோ க்யம் மங்களம் குரு

மாத: ஸமஸ்த ஜகதாம் ஜகதீஷ பத்னி
பத்மாஸநி க்ஷிதி ஸகி கமலே ஸமஸ்தம்
லோகம் சவீக்ஷ்ய முதா பவதோ கடாக்ஷை :
சந்த்ரஸ்ய ஸோதரி வரே தவஸுப்ரபாதம்

ப்ராச்யாம் ரவிஸ்ஸமுதகாத் உதயாத்ரி ஷ்ருங்கம்
காடம் தமோஅபி கதமேஷ விபோதகால:
ஸர்வாத் ஸ்ரவந்தி குஸுமாத் நளிநாத் மதூனி
ஸ்ரீராம பூஜித ஹரே தவ ஸுப்ரபாதம்

ஸ்ரீ வாயுஸூனு நளநீல படாதி ஸர்வா:
ரத்னாகரம் ஜலநிதிம் சரணைஸ்ஸுகேன
சக்ருஷ்சலங்கிதுமமும் வரஸேது பந்தம்
ஸ்ரீபுல்லகாநநபதே தவ ஸுப்ரபாதம்

நிர்விக்னமேவ சரிதும் வரஸேது பந்தம்
வேலாநிவார கரணேத்புத கார்யகாரின்
தேவாதிராஜ ககவாஹன தீனபந்தோ
ஸ்ரீபுல்லகாநந பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

ஸ்ரீபாண்ட்ய சோள வரகேரள சேதுராஜா:
த்வத் பாத யுகமாஷ்ரயிதும் ப்ரவ்ருத்தா:
திஷ்டந்தி கர்வ ரஹிதா: தவ தர்ஷனார்த்தம்
ஸ்ரீபுல்லகாநத பதே ஸுப்ரபாதம்

ஸ்ரீஸ்வேதமுக்த நிபஷேரபித புஷ்பப்ருந்த
புன்னாக வ்ருக்ஷ ஸமலங்க்ருததேஷ வாஸின்
பத்மாஸனி ப்ரியபதே ஷ்ரித பாரி ஜாத
ஸ்ரீபுல்லகாநந பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

இக்ஷ்வாகு வம்ஷதிலகோ ரகுவீர அஸ்தி
லங்காபுராதிபதி கோணப ராவணந்து
ஸம்ஹர்த்து முத்ஸூகமநா: த்வதநுக்ரஹார்த்தம்
ஸ்ரீபுல்லகாநந பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

ஏலா லவங்க கனஸார ஸூகந்தி பூர்ணான்
சக்ராக்ய தீர்த்தவர ஹேம கடாந் வஹந்த
திஷ்டந்தி வைஷ்ணவ வரா லஷ்தூர்த்வ புண்ட்ரா
ஸ்ரீபுல்லகாநந பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

ஸ்ரீபாரிஜாத கமலாதி ஸுபுஷ்பகானி
ஆதாய பாதயுகமர்ச்சயிந்தும் பிரபந்நா:
வைகானஸ ஆகம வரா: நிபுணா: கலாஸு
ஸ்ரீபுல்லகாநத பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

பாணாக்ய ஸுர்யவராஜ: பரகால ஸூரி
கர்ணாம்ருதை த்விதஷகை த்ரமிடீஸ் ஸ்தவைஸ்த்வாம்
ஸ்தோத்ரம் க்ரோதி பஹுதா குண கீர்த்தநேந
ஸ்ரீபுல்லகாநத பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

ஆதித்ய ஸோம குஜ ஸெளம்ய கரார்ய ஷூக்ரா
ஸ்ரீராகு கேது ரவி புத்ர நவக்ரஹாத்யா:
ஸ்ரீதேவிபத்தந மஹோததி தீரவாஸா:
த்வா மாஷ்ரயந்தி புவனேஷ்வர ஸுப்ரபாதம்

லங்காதிபானுஜ: விபீஷண ஸாதுரஸ்தி
ஸ்ரீராமச்ச்ந்த்ர சரணௌ சரணம் ப்ரபன்ன:
த்வத் ஸந்நிதி ஸ்தித மஹோததி தீர வர்யே
ஸ்ரீபுல்லகாநத பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

ஸ்ரீஸாகரஸ்ய ஸலிலேந விபீஷணந்து
பட்டாபிஷேக மகரோத் ரகுவீர ஏஷ:
லங்காதிபத்யமபி தேன முதாஹி தத்தம்
ஸ்ரீபுல்லகாநத பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

ஸிந்தும் சசோசண ரதம் ரகுவம்ச வீரம்
ஸம்ப்ரார்த்ய ஜீவிதமகாத் வரஸிந்து பூப:
த்வத் பாத பத்ம யுகளம் ஷரணம் ப்ரபந்ந:
ஸ்ரீபுல்லகாநந பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

ரத்னாகரஸ்ய ஸூத்டே வரசக்ரதீர்த்தே
உக்தம்ச யத்ர பவதா நிகமம் ச ஸர்வம்
ஸ்வாமிந் தயாஜலநிதே வரஹம்ஸரூபிந்
ஸ்ரீபுல்லகாநந பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

உத்க்ருஷ்டகோ: வனிதாபுர வாஸதேவ
பத்னீஸுதாதி பரிவார ஸமேத ருத்ர:
த்வாரே ச திஷ்டதி ஸதா தவ தர்ஷநார்த்தம்
ஸ்ரீபுல்லகாநந பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

ஸ்ரீமத் கிடாம்பி வரவம்ச ஸுதாப்தி சந்த்ர:
ராமாநுஜோ குருவரோ வர திக்கஜாக்ரய:
ஸ்ரீகார்ய கிங்கரவர: ஸ்முபாகதோஸ்தி
ஸ்ரீபுல்லகாநந பதே தவ ஸுப்ரபாதம்

த்வத் பத்தன ஸ்தவர பஷ்சிம தீர்ததீரே
லோகான் ஜிதஸ்ச தபஸாது ஹிரண்ய தைத்ய:
தீர்த்தஸ்ய தஸ்ய கனகம் இதிநாம ஜாதம்
ஸ்ரீபுல்லகானனபதே தவ ஸுப்ரபாதம்

பௌலஸ்த்ய வம்ஷ தஷகந்தரஜீவஹாரின்
ஸ்ரீபுல்லகாநத புரே குஷதல்ப ஷாயின்
ஸீதாபதே ரகுகுலாந்வய ரத்னதீப
ஸ்ரீராமசந்த்ர ந்ருஹரே தவ ஸுப்ரபாதம்

லங்காதிபாதி கரதூஷண தைத்ய புங்கான்
ஸம்ஹார்ய ஸாதுஜன பக்த ஸுரக்ஷ்ணார்த்தம்
விஷ்ராந்திமேத்ய வரஶேஷ ஸுதல்பஷாயின்
ஸ்ரீராமசந்த்ர ந்ருஹரே தவ ஸுப்ரபாதம்

பஜ ஸ்வஸ்தி விமான தலே நிவஸம்
வர மௌக்திக ஸிந்துதடே நிவஸம்
கரமாலி, ஸுமாலி ஸுஜீவ ஹரம்
ஜகதேகபதிம் கருணா நிலயம்

குசகாநத ஷோபித தேஷ வரே
வரபோதி மஹீருஹரூப தரம்
கமல தரணீ ஸஹிதம் கபதம்
கலயே ஸததம் ஜகதேக பதிம்

வரரத்ன பயோததி தீரவஸம்
பித்ருஷாப விமோசன கார்யகரம்
அனபத்ய ஸ்த்ரியாம்ஸுத தோஷஹரம்
ஷ்ரய லோகபதிம் விபுதாதி பதிம்

ஜநகஸ்ய ஸுதா ரமணே குணினி
அகராதிப ராவண ஜீவஹரே
குஷதல்ப ஸயே ரகுராம வரே
வரதிவ்ய தனுஷ் ப்ரத தேவமயே

வினா லோகநாதம் நநாதோநநாத:
ஸதா லோகநாதம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி
ஹரே லோகநாத ப்ரஸீதப்ரஸீத
ப்ரியம் லோகநாத ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச

மால்யாதி துஷ்டஜன நிக்ரஹ தக்ஷசீலம்
ஸ்ரீதேவ லாக்ய முனிஷப்தஸுராங்க நாநாம்
பைஷாஷ மோசன கரம் கருணா நிவாஸம்
ஸ்ரீபுல்லகாநந பதிம் ஷரணம் ப்ரபத்யே

ஸ்ரீபுல்ல கண்வமுனி காலவ ஸாது ப்ருந்தாந்
ஸம்ரக்ஷணார்த்தம் கிலான் குசகாநநேஸ்மின்
ஆஸிநமம்புஜ தளாயத லோசநம் த்வாம்
ஸ்ரீராம பூஜித ஹரிம் ஷரணம் ப்ரபத்யே

ரிக்ஸாம ஷாக யஜூராதி ஷ்ருதிஸ்வரூபம்
ஸ்ரீவாஜபேய ஹயமேதஸூ யஜ்ஞ ரூபம்
புன்னாக ஹேமவர புஷ்ப ஸுகந்த தேஷ
வாசம் ஜகத்பதிமஹம் ஷரணம் ப்ரபத்யே

ஸ்ரீஸேதுராஜ்ய குஷகானன க்ஷத்ர வாஸம்
ஸீதா ஸமீரண ஸூதாதி ஸமேத தேவம்
ப்ரஹ்மேந்த்ரருத்ர த்ரிதஷாதி ஸூஸேவ்யமானம்
பட்டாபிஷேக ரகுவீர மஹம் ப்ரபத்யே

ஸாரஸ்வதஸ்ய ஸ்ருதிமேவது ஸூத்தபாடம்
இத்யேவ நிஷ்சிதமதி: சலனம் நகார்ஷீத்
தம்போதி விருக்‌ஷ வரரூபதரம் ஸூரேஷம்
அஸ்வத்தம் விஷ்ணு மனகம் ஷரணம் ப்ரபத்யே

ஸ்ரீமச்சக்ர ஜலாஷயஸ்ய ஸுத்டே ஸ்ரீமத் மஹாகோபுரம்
ஸ்தம்பம் ஹேமஸுபூஷிதம் ஷடரியும் யோகீந்த்ர பக்ராதிகண்
லக்‌ஷ்மீம் பத்மவராஸதீம் துளசிஜாம் அஷ்வந்த நாராயணம்
நாகேந்த்ரே நிவஸம் யதோஷ்சருலஜம் ஸந்தானகோபாலகம்

நாபீபத்ம ஸரஸ்வதீபதியுதம் ராமம் பணீந்த்ரே சயம்
ஸீதாலஷ்மணவாயுவஸூது ஸஹிதம் பட்டாபிராமம்வரம்
அற்பமோத்வமண்டபம்நந சிதர்ஷ்யம்துவேதத் மங்கல்யாணாபித
லோகநாத மனகம் ஸ்ரீபூவியுக்தம் பஜே

ஸ்ரீஸேது ராஜ்ய மத்யஸ்த புல்லாரணய நிவாஸிதே
பத்மாஸநி ஸமேதாய ஜகந்நாதாய மங்களம்
புல்லாரண்ய நிவாஸாய ஸேதுபந்த கிருதாயச
குஷதல்ப ஷயாயாஸ்து ராமசந்த்ராய மங்களம்

மஹாபூர்ணார்ய ஸேவ்யாய ஸ்ரீபூபிஸஹிதாய ச
கல்யாண நிலயாயாஸ்து ஜகந்நாதாய மங்களம்

ரத்னாகரோததீதீர ரஸிகாய வராயச
திவ்ய சாபய தேவாய ஜகந்நாதாய மங்களம்

ப்ரும்ஹாதி தேவ ஸேவ்யாய ஸ்ரீபூமி ஸஹிதாயச
புல்லாரண்ய நிவாஸாய நித்யஸ்ரீர் நித்ய மங்களம்

ஸ்ரீமத் தன்வி நவீன பத்னவர ஸ்ரீஷைல ஸூரே: ஸூத:
ஸ்ரீமத் ஷைல கிடாம்பி ஸூரி குலஜ: கோவிந்த நாமகவி:
புல்லாரண்ய பதே: ப்ரபோதன கரம் ஸ்தோத்ரம் ப்ரபத்திம் முதா
ஸார்வாபீஷ்ட பலப்ரதம் ரசிதவான் வக்த்துஷ்ச ஷ்ரோதுஸ்ஸதா

ஸ்ரீபுல்லபத்தநபதேரிஹ ஸுப்ரபாதம்
ஹே மாநவா: ப்ரதிதிநம் படிதும் ப்ரவ்ருத்தா:
தேப்ய: ப்ரஸந்தவதந: கமலாஸஹாய:
திவ்யாநி வாசிதபலாப்யபிதாதி காமம்

—–

Kaussalyaa Suprajaa Raamaa Poorvaa Ssandhthyaa Pravarthadhae!
Uthishta Narashaardhoola Karthavyam Thaivamaahnigam

Uthishtoa Uthishta Loagae Uthishta Purushoathama
Pathmaassanee Praananaadha Thrailoa Kyam Mangalam Kuru

Maadha: Ssamasdha Jagadhaam Jagadheesha Pathni
Pathmaassani Kshidhi Ssagi Kamalae Ssamasdham
Loagam Saveekshya Mudhaa Pavadhoa Kadaakshai :
Sandhthrasya Soadhari Varae Thavasuprabaadham

Praachyaam Ravisssamudhagaath Udhayaathri Shrungam
Kaadam Thamoaabi Kadhamaesha Viboadhagaala:
Ssarvaath Sravandhdhi Kusumaath Nalinaath Madhooni
Sreeraama Poojidha Harae Thava Suprabaadham

Sree Vaayusoonu Nalaneela Padaadhi Ssarvaa:
Rathnaagaram Jalanidhim Saranaissugaena
Sakrushchalanggidhumamum Varasaedhu Pandhdham
Sreebullagaananabadhae Thava Suprabaadham

Nirviknamaeva Saridhum Varasaedhu Pandhdham
Vaelaanivaara Karanaethpudha Kaaryagaarin
Thaevaadhiraaja Kagavaahana Theenabandhdhoa
Sreebullagaanana Padhae Thava Suprabaadham

Sreebaantya Soala Varagaerala Saedhuraajaa:
Thvath Paadha Yugamaashrayidhum Pravruthaa:
Thishtandhdhi Karva Rahidhaa: Thava Tharshanaartham
Sreebullagaanadha Padhae Suprabaadham

Sreesvaedhamuktha Nibashaerabidha Pushpaprundhdha
Punnaaga Vruksha Ssamalangkrudhadhaesha Vaasin
Pathmaassani Priyabadhae Shridha Paari Jaadha
Sreebullagaanana Padhae Thava Suprabaadham

Ikshvaagu Vamshadhilagoa Raguveera Asdhi
Langgaaburaadhibadhi Koanaba Raavanandhdhu
Ssamharthu Muthsoogamanaa: Thvadhanukrahaartham
Sreebullagaanana Padhae Thava Suprabaadham

Aelaa Lavanga Kanasaara Soogandhdhi Poornaan
Sakraakya Theerthavara Haema Kadaandh Vahandhdha
Thishtandhdhi Vaishnava Varaa Lashdhoorthva Puntraa
Sreebullagaanana Padhae Thava Suprabaadham

Sreebaarijaadha Kamalaadhi Subushpagaani
Aadhaaya Paadhayugamarchchayindhdhum Pirabandhnaa:
Vaigaanassa Aagama Varaa: Nibunaa: Kalaasu
Sreebullagaanadha Padhae Thava Suprabaadham

Paanaakya Suryavaraaja: Paragaala Soori
Karnaamrudhai Thvidhashagai Thramidees Sdhavaisthvaam
Sdhoathram Kroadhi Pahudhaa Kuna Keerthanaena
Sreebullagaanadha Padhae Thava Suprabaadham

Aadhithya Soama Kuja Selamya Karaarya Shuukraa
Sreeraagu Kaedhu Ravi Puthra Navakrahaathyaa:
Sreedhaevibathana Mahoadhadhi Theeravaasaa:
Thvaa Maashrayandhdhi Puvanaeshvara Suprabaadham

Langgaadhibaanuja: Vibeeshana Saadhurasdhi
Sreeraamachchndhthra Saranau Saranam Prabanna:
Thvath Ssandhnidhi Sdhidha Mahoadhadhi Theera Varyae
Sreebullagaanadha Padhae Thava Suprabaadham

Sreesaagarasya Ssalilaena Vibeeshanandhdhu
Pattaabishaega Magaroath Raguveera Aesha:
Langgaadhibathyamabi Thaena Mudhaahi Thatham
Sreebullagaanadha Padhae Thava Suprabaadham

Sindhdhum Sasoasana Radham Raguvamsa Veeram
Ssampraarthya Jeevidhamagaath Varasindhdhu Pooba:
Thvath Paadha Pathma Yugalam Sharanam Prabandhna:
Sreebullagaanana Padhae Thava Suprabaadham

Rathnaagarasya Soothtaae Varasakradheerthae
Ukthamsa Yathra Pavadhaa Nigamam Sa Ssarvam
Svaamindh Thayaajalanidhae Varahamssaroobindh
Sreebullagaanana Padhae Thava Suprabaadham

Uthkrushtagoa: Vanidhaabura Vaassadhaeva
Pathneesudhaadhi Parivaara Ssamaedha Ruthra:
Thvaarae Sa Thishtadhi Ssadhaa Thava Tharshanaartham
Sreebullagaanana Padhae Thava Suprabaadham

Sreemath Kidaampi Varavamsa Sudhaapthi Sandhthra:
Raamaanujoa Kuruvaroa Vara Thikkajaakraya:
Sreegaarya Kingaravara: Smubaagadhoasdhi
Sreebullagaanana Padhae Thava Suprabaadham

Thvath Pathana Sdhavara Pashchima Theerdhadheerae
Loagaan Jidhascha Thabasaadhu Hiranya Thaithya:
Theerthasya Thasya Kanagam Idhinaama Jaadham
Sreebullagaananabadhae Thava Suprabaadham

Paulasthya Vamsha Thashagandhdharajeevahaarin
Sreebullagaanadha Purae Kushadhalba Shaayin
Seedhaabadhae Ragugulaandhvaya Rathnadheeba
Sreeraamasandhthra Ndhruharae Thava Suprabaadham

Langgaadhibaadhi Karadhooshana Thaithya Punggaan
Ssamhaarya Saadhujana Paktha Surakshnaartham
Vishraandhdhimaethya Varaஶேsha Sudhalbashaayin
Sreeraamasandhthra Ndhruharae Thava Suprabaadham

Paja Svasdhi Vimaana Thalae Nivassam
Vara Maukthiga Sindhdhudhadae Nivassam
Karamaali, Sumaali Sujeeva Haram
Jagadhaegabadhim Karunaa Nilayam

Kusagaanadha Shoabidha Thaesha Varae
Varaboadhi Maheeruharooba Tharam
Kamala Tharanee Ssahidham Kabadham
Kalayae Ssadhadham Jagadhaega Padhim

Vararathna Payoadhadhi Theeravassam
Pithrushaaba Vimoasana Kaaryagaram
Anabathya Sthriyaamsudha Thoashaharam
Shraya Loagabadhim Vibudhaadhi Padhim

Janagasya Sudhaa Ramanae Kunini
Agaraadhiba Raavana Jeevaharae
Kushadhalba Ssayae Raguraama Varae
Varadhivya Thanush Pradha Thaevamayae

Vinaa Loaganaadham Nanaadhoananaadha:
Ssadhaa Loaganaadham Smaraami Smaraami
Harae Loaganaadha Praseedhapraseedha
Priyam Loaganaadha Prayachcha Prayachcha

Maalyaadhi Thushtajana Nikraha Thakshaseelam
Sreedhaeva Laakya Munishapthasuraanga Naanaam
Paishaasha Moasana Karam Karunaa Nivaassam
Sreebullagaanana Padhim Sharanam Prabathyae

Sreebulla Kanvamuni Kaalava Saadhu Prundhdhaandh
Ssamrakshanaartham Kilaan Kusagaananaesmin
Aasinamampuja Thalaayadha Loasanam Thvaam
Sreeraama Poojidha Harim Sharanam Prabathyae

Riksaama Shaaga Yajooraadhi Shrudhisvaroobam
Sreevaajabaeya Hayamaedhasoo Yajnja Roobam
Punnaaga Haemavara Pushpa Sugandhdha Thaesha
Vaasam Jagathpadhimaham Sharanam Prabathyae

Sreesaedhuraajya Kushagaanana Kshathra Vaassam
Seedhaa Ssameerana Soodhaadhi Ssamaedha Thaevam
Prahmaendhthraruthra Thridhashaadhi Soosaevyamaanam
Pattaabishaega Raguveera Maham Prabathyae

Saarasvadhasya Srudhimaevadhu Soothabaadam
Ithyaeva Nishchidhamadhi: Salanam Nagaarsheeth
Thampoadhi Viruk‌sha Vararoobadharam Sooraesham
Asvatham Vishnu Managam Sharanam Prabathyae

Sreemachchakra Jalaashayasya Suthtaae Sreemath Mahaagoaburam
Sdhampam Haemasubooshidham Shadariyum Yoageendhthra Pakraadhigan
Lak‌shmeem Pathmavaraassadheem Thulasijaam Ashvandhdha Naaraayanam
Naagaendhthrae Nivassam Yadhoashcharulajam Ssandhdhaanagoabaalagam

Naabeebathma Ssarasvadheebadhiyudham Raamam Paneendhthrae Sayam
Seedhaalashmanavaayuvasoodhu Ssahidham Pattaabiraamamvaram
Arpamoathvamandabamnana Sidharshyamdhuvaedhath Mangalyaanaabidha
Loaganaadha Managam Sreebooviyuktham Pajae

Sreesaedhu Raajya Mathyasdha Pullaaranaya Nivaasidhae
Pathmaassani Ssamaedhaaya Jagandhnaadhaaya Mangalam
Pullaaranya Nivaasaaya Saedhubandhdha Kirudhaayasa
Kushadhalba Shayaayaasdhu Raamasandhthraaya Mangalam

Mahaaboornaarya Saevyaaya Sreeboobissahidhaaya Sa
Kalyaana Nilayaayaasdhu Jagandhnaadhaaya Mangalam

Rathnaagaroadhadheedheera Rasigaaya Varaayasa
Thivya Saabaya Thaevaaya Jagandhnaadhaaya Mangalam

Prumhaadhi Thaeva Saevyaaya Sreeboomi Ssahidhaayasa
Pullaaranya Nivaasaaya Nithyasreer Nithya Mangalam

Sreemath Thanvi Naveena Pathnavara Sreeshaila Soorae: Soodha:
Sreemath Shaila Kidaampi Soori Kulaja: Koavindhdha Naamagavi:
Pullaaranya Padhae: Praboadhana Karam Sdhoathram Prabathim Mudhaa
Saarvaabeeshta Palapradham Rasidhavaan Vakthushcha Shroadhusssadhaa

Sreebullabathanabadhaeriha Suprabaadham
Hae Maanavaa: Pradhidhinam Padidhum Pravruthaa:
Thaepya: Prassandhdhavadhana: Kamalaassahaaya:
Thivyaani Vaasidhabalaapyabidhaadhi Kaamam

You may also like...